Home

Sociale veiligheid

Convenant veilige scholen

Politie wil samen met scholen, politie, gemeente en Openbaar Ministerie  een convenant 'Veilge scholen' ondertekenen. Dit convenant bevat afspraken op hoofdlijnen over de verantwoordelijkheden op het gebied van schoolveiligheid. Met het ondertekenen van dit convenant geven de betrokken partijen aan dat zij de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het belang erkennen. Met dit convenant wordt beoogd eerder in te spelen op onveilige situaties en sneller actie te ondernemen zodat escalatie wordt voorkomen. Door ondertekening van dit convenant hebben de betrokken partijen de inspanningsverplichting om de afspraken in en voortvloeiend uit dit convenant naar vermogen uit te voeren.
 

Data 02-01-2012
Datum eind   
Organisatie Politie Haaglanden   
Betrokkenen  scholen, politie, gemeente en Openbaar Ministerie  
Tags Zoetermeer
Type  Project 


 Kijk ook op www.zoetermeer.nl/wijken